VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

WAAROM ‘TWO SPIRIT’?

Het innerlijk huwelijk tussen het mannelijke en vrouwelijke in de mens maakt het naar buiten toe tot eenheid, een mens uit één stuk. Die mens heeft genoeg aan zichzelf en heeft tegelijkertijd een grote relatievaardigheid die zich in alle vormen van relaties uitdrukt: liefde, ongeacht hetero- of homoseksueel van aard, kinderen, dieren en natuur, aarde en kosmos.

Two Spirit is de naam die is gegeven aan Native Americans die zowel het mannelijke als het vrouwelijke in zichzelf belichamen. Two Spirits werden gezien als mensen die zijn gezegend door de Schepper om het leven door de ogen van beide geslachten te zien. Het mannelijke en het vrouwelijke kunnen belichamen, werd als een gave gezien en een groot geschenk, daarmee kregen de Two Spirits binnen hun stam vaak ook een speciale rol. Dit is mede doordat het de bruggen zijn tussen de mannen en de vrouwen, degenen die de mogelijkheid hebben deze twee groepen te kunnen verbinden. Door de Native Americans werden Two Spirits gezien als een apart gender: de bij de geboorte toegewezen mannen of vrouwen die de identiteit en rollen van het andere geslacht aannemen. Two Spirit kan gezien worden als een heilige en historische identiteit. Het is geenszins beperkt tot de LGBTQIA+ identiteiten, maar kan het wel omvatten.

De term Two Spirit wordt hier gebruikt om geïnspireerd te raken door het spirituele en wijze gedachtegoed van de Native Americans om het als een gift of een kracht te zien wanneer iemand een mannelijke vrouw is of een vrouwelijke man. In de Westerse maatschappij is dit namelijk meestal niet het geval, een mannelijke vrouw of vrouwelijke man voelt zich eerder de buitenstaander of degene die zich hoort aan te passen en te conformeren aan de omgeving. Daarmee gaat iemand zijn kracht juist als een probleem of zwakte zien, iets wat eigenlijk zou moeten worden weggemaakt óf het is de reden waarom iemand denkt alleen maar geaccepteerd te worden als diegene een volledige vrouw of volledige man is. Waardoor er geen werkelijk vrije keuze gemaakt kan worden. Het is tijd om deze prachtige kwaliteit weer te eren en als kracht te gaan zien, waardoor de levensenergie weer rijkelijk kan gaan stromen!

WAAROM GENDERTOTAAL?

Een kind komt ter wereld zonder zich bewust te zijn van een verschil tussen mannen en vrouwen, afgezien van het fysieke verschil wat op den duur zichtbaar wordt. Naarmate het kind opgroeit vergaart het kennis van de culturele verschillen tussen deze twee genders – wat deze verschillen zijn hangt af van de cultuur. Er komt steeds meer onderscheid. De dualiteiten worden groter en het kind past zich aan. We dwingen een kind indirect een identiteit af terwijl we ze leren dat ze kunnen zijn wie ze willen. Tijdens de puberteit blijkt dit helemaal een grote uitdaging, vanuit een verlangen naar veiligheid is de neiging tot aanpassing aan de zogenoemde ‘peergroup’ sterk aanwezig. Eigenheid gaat in deze fase vaak grotendeels verloren. In de fase daarna kan het zich pas weer opnieuw gaan ontdekken: Wie ben ik nou echt? Waar ben ik in geïnteresseerd? Wat is mijn passie? Waar kan ik een gevoel van thuiskomen ervaren?

Wat opvallend is, is dat de nieuwe generatie kinderen een behoorlijk vrijdenkende geest heeft. Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij alle nog bestaande conformistische opvattingen. Op de middelbare scholen vindt er een verschuiving plaats waarin het steeds ‘normaler’ is om een breed spectrum van seksuele geaardheden te hebben en in dat brede spectrum mag vrij geëxploreerd worden. De vastgeroeste kaders worden aan de kaak gesteld door de kinderen van nu. De huidige jongvolwassenen laat deze ruimere blik ook zien, daar waar zij zich mogelijk nog een tijd hebben aangepast komen er nu tegenbewegingen. Zo ontstond enkele jaren geleden onder andere de term ‘genderneutraliteit’.

Genderneutraliteit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, en dat bepaalde sociale-, gedrags-, en identiteitsaspecten niet worden toegekend aan het man- of vrouw-zijn. Geweldig hoe deze beweging het zwart/wit-denken aan de kaak stelt en laat zien dat er een andere manier van leven mogelijk is, een levensvorm die inclusiever is.  Wanneer het neerkomt op veranderingen in de maatschappij is genderneutraliteit en de verfrissende en vernieuwde inzichten die het met zich meebrengt in de samenleving enorm welkom – en ook nodig (!). Tegelijkertijd lijkt het nog niet de heersende verwarring op te lossen die er in mensen zelf kan ontstaan wanneer iemand zich niet (thuis) voelt in het gender ‘behorend’ bij diens biologisch geslacht.

Door het concrete voorbeeld van een mannentoilet, vrouwentoilet óf genderneutraal toilet lijkt het voor velen alsof de keuze nu is om man, vrouw of geen van beide te zijn. Doordat we als mensen geneigd zijn om op te delen in hokjes en een groot verlangen hebben naar duidelijkheid, overzicht en structuur dringt de samenleving hier ook indirect op aan: ‘kies, beken kleur, maak het zichtbaar helder wat je bent’. Dit kan ertoe leiden dat iemand die zich niet thuis voelt bij het toegewezen gender behorend bij diens biologische geslacht, zichzelf gaat aanpassen om maar geaccepteerd te worden: ofwel door een deel te onderdrukken ofwel door juist zichzelf volledig te transformeren zodat het voor iedereen helder is. Voor sommigen is dit laatste van binnenuit een grote wens en valt alles op z’n plek. Voor anderen is het wederom een aanpassing en blijft het gevoel van thuiskomen  – waar enorm naar verlangd is – nog altijd uit, wat vervolgens nog weer een groter gevoel van leegte teweeg kan brengen.

Voor hen die hun kracht verliezen, die verder weg lijken te raken van hun kern, die in verwarring blijven of leegte ervaren is gendertotaliteit ontstaan. Gendertotaal is het volledig omarmen en belichamen van alle mannelijke én vrouwelijke kwaliteiten die aanwezig zijn in één mens. Gendertotaliteit erkent juist de kracht van mensen die zichzelf toestaan het hele spectrum aan kleuren te leven en zich niet beperken tot één kleur, terwijl er voelbaar en onmiskenbaar meer kleuren aanwezig zijn. Het ontstijgt het fysieke lichaam, dus of iemand nou in lichamelijke transitie is of niet, als gevoeld wordt dat er vanbinnen duidelijk meer aanwezig is dan enkel de kwaliteiten die indirect aan diegene toebedeeld zijn bij geboorte, dan kan een gendertotale vorm van zijn enorm verrijkend voelen. Wanneer je jezelf toestaat alle aspecten van jezelf te mogen omarmen en belichamen, dan kan het vanzelfsprekende volledige zijn waar je als baby ooit mee geboren bent weer terugkomen.